این نرم افزار جهت کارهای آنالیز توسط سایت آبیته دات کام تهیه شده است

برای استفاده از این نرم افزار روی هر یک از بازیکنان کلیک و با عملیات درگ و دراپ ترکیب مورد نظر خود را بچینید